Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Oddział Przedszkolny

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych

przy Publicznej Szkole Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wierzchowinach

na rok szkolny 2018/2019

 

  • Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (kandydatów) zamieszkałych na obszarze gminy Jedlińsk.
  • Dzieci (kandydaci) w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  • Obowiązek, o którym mowa wyżej, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (dotyczy wszystkich dzieci urodzonych w roku kalendarzowym 2012).
  • Dzieci (kandydaci) zamieszkałe na obszarze gminy Jedlińsk przyjmowane są na wniosek rodziców (w tym wniosek o kontynuacji wychowania przedszkolnego).
  • Wzór wniosków dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj:

                Wniosek OP       Wniosek kontynuacja OP

  • Termin składania wniosków upływa 22 marca 2018 roku.
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Jeżeli wystąpią, konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji stanowiącej ich potwierdzenie (tylko w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc).

  • W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący wraz z niezbędną dokumentacją stanowiącą potwierdzenie spełnienia tych kryteriów.
  • Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jedlińsk mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałym w Gminie Jedlińsk, nadal dysponować będziemy wolnymi miejscami.
  • W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne    z uwzględnieniem kryteriów ustawowych (od 1 do 7) oraz określonych przez organ prowadzący.