Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Języki obce naszą droga ku przyszłości.

1. Innowacja: metodyczno- programowa;

2. Tytuł: Języki obce naszą droga ku przyszłości;

3. Autor: Milena Machnio, Agata Pawluczyk- Syroka;

4. Czas trwania: od roku szkolnego 2017/2018 dla klas IV- VI ( język niemiecki), klasy IV-VIII (języki angielski), (możliwość wznowienia, kontynuacji);

5. Program innowacji przeznaczony jest do realizacji w szkole na zajęciach edukacyjnych z języka niemieckiego oraz angielskiego. Celem tej innowacji jest wprowadzenie na stałe nauki języka niemieckiego od klasy IV Szkoły Podstawowej. Tematyka zajęć z języka niemieckiego i angielskiego jest spójna z zagadnieniami ujętymi w Postawie Programowej

 dla II etapu edukacyjnego.

Cele ogólne:

-  Rozwijanie pasji językowych uczniów;

-  Poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim oraz angielskim;

-  Rozwijanie umiejętności pisania, czytania, słuchania oraz mówienia w języku obcym;

-  Wzbogacanie wiedzy na temat kultury i zwyczajów w krajach niemieckojęzycznych oraz anglosaskich;

-  Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych w języku polskim niemieckim, angielskim (w formie papierowej oraz komputerowej);

-  Ćwiczenie umiejętności korzystania z programu Power Point oraz Word;

-  Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów oraz współpracy w grupie;

-  Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;

-  Wykorzystanie komputera oraz internetu w nauce języków obcych (gry oraz filmy językowe).

 Cele szczegółowe:

 - Znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) i sprawne posługiwanie się ich zasobem, umożliwiającym komunikację w zakresie 14 tematów: człowiek,  miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka,  kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, życie społeczne;

-  Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy wyżej wymienione;

-  Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy wyżej wymienione;

-  Odbiór tekstu słuchanego oraz czytanego, z uwzględnieniem takich umiejętności jak: określanie głównej myśli tekstu, określanie intencji autora tekstu oraz kontekstu wypowiedzi, wyszukiwanie w tekście określonych informacji, a także reagowanie na polecenia;

-  Rozwijanie takich umiejętności jak: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, przedstawianie faktów z  przyszłości, przeszłości, teraźniejszości, wyrażanie opinii, poglądów, uczuć, opisywanie swoich upodobań oraz opisywanie intencji i planów na przyszłość;

-  Kształtowanie u uczniów odpowiednich nawyków reagowania na usłyszaną lub przeczytaną wiadomość poprzez stwarzanie różnych kontekstów sytuacyjnych;

-  Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, wyszukiwania i korzystania z rozmaitych źródeł informacji (np. encyklopedii, mediów);

- Zapoznanie uczniów z różnymi strategiami w nauce języka, takimi jak domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa, zastąpienie zapomnianego lub nieznanego słowa innym wyrazem;

-  Zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w nauce języka niemieckiego i angielskiego;

-  Przygotowanie do udziału w konkursach językowych;

-   Rozwijanie ciekawości uczniów krajami niemieckojęzycznymi oraz anglosaskimi, ich tradycjami, życiem codziennym i porównywanie z obyczajami panującymi w Polsce.

 

Innowacyjność w nauce języka niemieckiego oraz angielskiego odbywać się będzie poprzez:

-  Praktyczne wykorzystanie poznanego słownictwa poprzez stwarzanie przez nauczyciela naturalnych warunków do jego użycia;

-  Uczestnictwo w seansach filmowych, które przedstawiają zagadnienia związane z kulturą krajów niemieckojęzycznych oraz anglosaskich;

-   Wczesne nauczanie drugiego języka (język niemiecki);

-   Wpieranie rozwoju sprawności językowych (język angielski oraz niemiecki).

6. Innowacja z języka niemieckiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VII natomiast z języka angielskiego dla klasy VI-VIII.

7. Dzięki wprowadzonej innowacji nasi uczniowie mają możliwość:

-  Poznania języka obcego oraz doskonalenia sprawności mówienia, czytania, reagowania, pisania w języku obcym;

-  Lepszego startu w dalsze życie szkolne oraz zawodowe;

-  Poznania różnych metod uczenia się języków obcych;

-  Doskonalenia umiejętności komunikacyjnych;

-  Pogłębiania wiedzy na temat krajów anglosaskich oraz niemieckojęzycznych;

-  Rozwijania wyobraźni oraz twórczego i logicznego myślenia;

-  Lepszego poznania języków obcych.