Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Matematyka w zadaniach z treścią.

 1. Tytuł: Matematyka w zadaniach z treścią.

2. Innowacja programowo-metodyczna.

3. Autor: Grażyna Cichowlas

4. Czas trwania: 01. 09. 2019 r. - 24. 06. 2021 r.

5. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji.

Kształtowanie i rozwijanie w szkole myślenia matematycznego ma na celu przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów nie tylko matematycznych. W życiu przydatny jest szereg operacji myślowych: porównywanie, abstrahowanie i uogólnianie, synteza i analiza, rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne. Uczniowie nabywają lub doskonalą te zdolności podczas rozwiązywania zadań z treścią. Poszczególne etapy rozwiązywania zadań tekstowych wymagają od uczniów wykorzystania określonych umiejętności. Różni matematycy np. G. Polya, E. Wittman, P. M. Erdniew podawali swoje schematy rozwiązywania zadań z treścią. Analizując ich propozycje można wyróżnić następujące elementy:

1)      Uważne przeczytanie treści.

2)      Ustalenie danych, szukanych.

3)      Zapis informacji zawartych w zadaniu:

- schematy graficzne,

- zapis algebraiczny.

4)   Planowanie rozwiązania zadania:

- rozpatrzenie wszystkich możliwych przypadków,

- ustalenie co i w jakiej kolejności należy obliczyć,

- dobór odpowiedniego schematu rozwiązywania.

5)    Rozwiązanie zadania.
6)    Kontrola rozwiązania:
- sprawdzenie zgodności odpowiedzi z warunkami zadania,
- rozważenie innych możliwości rozwiązania.

Dokładne rozwiązanie zadania z treścią z uwzględnieniem wszystkich wymienionych etapów wymaga poświęcenia mu znacznej ilości czasu. Realizując program matematyki w klasie VII i VIII nie zawsze jest to możliwe. A nadal istnieje potrzeba uczenia naszych uczniów czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych z ostatnich lat oraz obserwacja pracy uczniów na lekcjach różnych przedmiotów wykazały, iż uczniowie mają problem ze zrozumieniem czytanego tekstu.

 Opracowana innowacja ma dać uczniom możliwość lepszego opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwiązywania zadań tekstowych. Umiejętności te są niezbędne do osiągnięcia dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Zadania otwarte na egzaminie z matematyki to zwykle zadania tekstowe. Ważny jest również fakt, że treść zadań ma najczęściej kontekst praktyczny. Ucząc rozwiązywania zadań tekstowych, można więc realizować wiele celów wychowawczych i profilaktycznych.

Doskonalenie logicznego myślenia na dodatkowych zajęciach będzie pomagać uczniom w przyszłości w rozwiązywaniu napotykanych w życiu problemów i trudności.

Cele innowacji:

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia strategii rozwiązania zadania,
 • kształtowanie właściwych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowotnej, ekologicznej i innych,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia,
 • doskonalenie sprawności rachunkowej,
 • wyrabianie u uczniów określonych umiejętności w zakresie: pracy samodzielnej, pracy w grupie oraz w parach,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informatycznej,
 • rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
 • stwarzanie możliwości do satysfakcji z efektów swojej pracy,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów.

Nowatorstwo innowacji polega na:

 • Wykorzystaniu rozwiązywania zadań tekstowych ( jego poszczególnych etapów ) do lepszego opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Powiązaniu celów związanych z doskonaleniem umiejętności matematycznych z celami wychowawczo-profilaktycznymi. Służyć temu będzie odpowiedni dobór treści rozwiązywanych zadań oraz określenie zagadnień, których dotyczyć mają wyszukiwane przez uczniów informacje w Internecie, wykorzystywane do układania własnych zadań.

6. Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej.

7.  Treści innowacji mieszczą się w treściach przewidzianych w podstawie programowej. Będzie ona wspomagać realizowany w szkole program Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego   " Matematyka z plusem". Na jednej dodatkowej godzinie w tygodniu rozwiązywane będą zadania z treścią dotyczące aktualnie realizowanego na lekcjach matematyki zagadnienia. Na początku szczegółowo omówione zostaną etapy rozwiązywania zadania tekstowego. Treść zadań jak również zastosowane metody będą pobudzały uczniów do czynnego udziału w zajęciach. Uczniowie będą pracować indywidualnie i w grupach. Nauczą się rozwiązywać zadania, przekształcać ich treść, a także samodzielnie układać treść do nowych zadań. Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w szkolnych konkursach matematycznych. Planowana jest również organizacja konkursu przez samych uczniów z wykorzystaniem ułożonych przez nich zadań tekstowych.

 

20200120_112736jpg [1024x616]